وبسرویس سین تلگرام بازدید پست تلگرام
 • پارامترها:

  نامنوعتوضیحاتاجباری
  typestringمیتوانید amount و یا charge باشداجباری
  apikeystringکلید وبسرویس -ازربات @cbapibot دریافت کنیداجباری
  amountintegerمقدار مبلغ برای شارژ وبسرویس وارد کنیداجباری

  نمونه لینک نمایش موجودی:

  https://cbseen.ir/seen/api.php?type=amount&apikey=[APIKEY]
  

  نمونه خروجی :

  	{
   	"result": "ok",
   	"amount": "19000"
  	}
  
 • نمونه لینک برای شارژ کرد حساب بدون استفاده از ربات :

  https://cbseen.ir/seen/api.php?type=charge&apikey=[APIKEY]&amount=2000
  

  توضیحات اضافه:

   مقدار [APIKEY] را با توکن دریافتی از ربات @cbapibot جایگزین کنید
  توجه نمایید اگر برای اولین بار میخواهید حساب خود را شارژ کنید باید حتما از ربات اقدام به تایید شماره و شارژ اقدام نمایید.
  دفعات بعدی میتوانید از طریق لینک اقدام به شارژ نمایید.


 • پارامترها:

  نامنوعتوضیحاتاجباری
  typestringمیتوانید view وارد نماییداجباری
  apikeystringکلید وبسرویس -ازربات @cbapibot دریافت کنیداجباری
  countintegerمقدار بازدید درخواستی بزرگتر از 10 وارد نماییداجباری
  speedintegerمقدار بازدید در دقیقه تنظیم شده مثلا 5 بازدیداجباری
  periodintegerمقدار زمان برای بازدید مثلا هر 10 دقیقه 5 بازدیداجباری
  channelstringایدی کانال مثل: CODEBAZANاجباری
  idinteger اعداد انتهای لینک پست میشود ایدیاجباری

  نمونه لینک برای سین زدن:

  https://cbseen.ir/seen/api.php?apikey=[APIKEY]&type=view&count=50&speed=0&period=0&channel=codebazan&id=533
  

  نمونه خروجی :

  {
   	"result": "ok",
   	"order": 119959,
   	"count": "50",
   	"amount": 5,
   	"seenstart": 986,
   	"seenend": 1036
  	}
  

  توضیحات اضافه:

   مقدار [APIKEY] را با توکن دریافتی از ربات @cbapibot جایگزین


 • پارامتر:

  نامنوعتوضیحاتاجباری
  typestringمیتواند like وارد نماییداجباری
  apikeystringکلید وبسرویس -ازربات @cbapibot دریافت کنیداجباری
  countintegerمقدار لایک بزرگتر از 10 وارد نماییداجباری
  rowintegerردیف دکمه لایک یا انلایکاجباری
  columnintegerجدول انتخاب دکمهاجباری
  channelstringایدی کانال بدون @ وارد کنید مثل: CODEBAZANاجباری
  idintegerاعداد انتهای لینک پست کانال میشود ایداجباری

  نمونه لینک برای لایک زدن پست:

  https://cbseen.ir/seen/api.php?apikey=[APIKEY]&type=like&count=10&row=1&column=2&channel=codebazan&id=533
    
  

  نمونه خروجی :

  {
   "result": "ok",
   "order": "61238747fd",
   "count": "10",
   "amount": 200,
   "type": "button"
  }
   	
  

  توضیحات اضافه:

   مقدار [APIKEY] را با توکن دریافتی از ربات @cbapibot جایگزین

  id همان اعداد انتهای لینک پست کانال تلگرام میباشد مثل:
  https://t.me/codebazan/533


 • پارامترها:

  نامنوعتوضیحاتاجباری
  typestringمیتواند status وارد نماییداجباری
  apikeystringکلید وبسرویس -ازربات @cbapibot دریافت کنیداجباری
  idintegerکد پیگیری بدست امده از سفارش سین را وارد کنیداجباری

  نمونه لینک برای پیگیری بازدید:

  https://cbseen.ir/seen/api.php?apikey=[APIKEY]&type=status&id=119959
  

  نمونه خروجی :

  {
   	"result": "ok",
   	"order": "119959",
   	"stats": "1",
   	"count": "50",
   	"amount": "5"
  	}
  

  توضیحات اضافه:

   مقدار [APIKEY] را با توکن دریافتی از ربات @cbapibot جایگزین


 • پارامترها:

  نامنوعتوضیحاتاجباری
  typestringمیتواند cancel وارد نماییداجباری
  apikeystringکلید وبسرویس -ازربات @cbapibot دریافت کنیداجباری
  idintegerکد پیگیری بدست امده از سفارش سین را وارد کنیداجباری

  نمونه لینک برای کنسل کردن بازدید:

  https://cbseen.ir/seen/api.php?apikey=[APIKEY]&type=cancel&id=119959
  

  نمونه خروجی :

  {
   	"result": "ok",
   	"order": "119959",
   	"stats": "1",
   	"count": "50",
   	"amount": "5"
  	}
  

  توضیحات اضافه:

   مقدار [APIKEY] را با توکن دریافتی از ربات @cbapibot جایگزین


 • پارامترها:

  نامنوعتوضیحاتاجباری
  typestringمیتواند status-l وارد نماییداجباری
  apikeystringکلید وبسرویس -ازربات @cbapibot دریافت کنیداجباری
  idintegerکد پیگیری بدست امده از سفارش سین را وارد کنیداجباری

  نمونه لینک برای پیگیری لایک:

  https://cbseen.ir/seen/api.php?apikey=[APIKEY]&type=status-l&id=119959
  

  نمونه خروجی :

  {
   	"result": "ok",
   	"order": "119959",
   	"stats": "1",
   	"count": "50",
   	"amount": "5"
  	}
  

  توضیحات اضافه:

   مقدار [APIKEY] را با توکن دریافتی از ربات @cbapibot جایگزین


 • پارامتر ها:

  نامنوعتوضیحاتاجباری
  typestringمیتواند cancel-l وارد نماییداجباری
  apikeystringکلید وبسرویس -ازربات @cbapibot دریافت کنیداجباری
  idintegerکد پیگیری بدست امده از سفارش سین را وارد کنیداجباری

  نمونه لینک برای کنسل کردن لایک:

  https://cbseen.ir/seen/api.php?apikey=[APIKEY]&type=cancel-l&id=119959
  

  نمونه خروجی :

  
  ندارد
  

  توضیحات اضافه:

   مقدار [APIKEY] را با توکن دریافتی از ربات @cbapibot جایگزین


  poshtibani